Tăng lương cơ sở 2023 từ ngày nào, lên bao nhiêu, cho đối tượng nào?

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở dành cho cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng thêm 20,8% so với mức hiện hành.

Lương cơ sở là gì?

Theo quy định được ghi rõ tại khoản 1, Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để: 

– Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định.

– Tính toán các loại chi phí phát sinh để phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt.

– Tính các khoản trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại doanh nghiệp.

Mức lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…Đồng thời, đây cũng là  mức lương làm cơ sở để tính thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp. Mức đóng bảo hiểm cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Thời gian điều chỉnh và mức tăng lương cơ sở 2023

Bộ Nội vụ đang triển khai lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng được giữ nguyên từ lần điều chỉnh hồi tháng 7/2019 cho đến nay. Nếu so với mức lương vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp thì mức 1.490.000 đồng/tháng (được áp dụng với những đối tượng được hưởng lương ngân sách) mới chỉ đạt được 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân của năm 2022 (3.932.500 đồng/tháng). Mức lương này còn khá thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 20,8% lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023 so với mức hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng. Mức tăng này đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, cuối năm 2022.

Chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Những đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Sau khi chốt phương án tăng lương cơ sở 2023, Nghị định cũng nêu rõ những đối tượng được áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Người hưởng lương, phụ cấp được quy định tại Điều 1 Nghị định này gồm: 

- Thứ nhất, cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Thứ hai, cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Thứ ba, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Thứ tư, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đang được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thứ năm, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Thứ sáu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

- Thứ tám, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Thứ chín, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

chọn
Phát Đạt lãi gần 50 tỷ nhờ bán vốn tại công ty liên kết
Quý II/2024, Phát Đạt thu về 201 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết. Doanh nghiệp cho biết, vào ngày 24/6 đã chuyển nhượng 25% cổ phần tại BIDICI cho một cá nhân với giá trị 769,5 tỷ đồng, qua đó giảm sở hữu tại BIDICI từ 49% xuống 24%.