Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách cao nhất 5 năm

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017 - 2021.

chọn