Với gần 2,5 tỷ USD lợi nhuận giữ lại, Vinhomes sẽ chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

HĐQT CTCP Vinhomes vừa ra nghị quyết thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45%, trong đó 30% bằng cổ phiếu và 15% bằng tiền mặt.

Công ty cổ phần Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 45% thông qua phát hành cổ phiếu và chi trả tiền mặt.

Trong đó, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là gần 987 triệu cổ phiếu, theo đó vốn điều lệ Vinhomes sẽ tăng lên 43.364 tỷ đồng sau phát hành. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 15%, lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020. Ước tính số tiền Vinhomes phải chi cho lần thanh toán cổ tức này là 4.934 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2020 trên báo cáo hợp nhất là 56.259 tỷ đồng (tương ứng khoảng 2,5 tỷ USD).

Thời gian chi trả cổ tức dự kiến trong quý III và quý IV năm nay sau khi kế hoạch chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. 

Hiện công ty mẹ của Vinhomes là Tập đoàn Vingroup đang nắm giữ 69,66% vốn điều lệ, như vậy Vingroup dự kiến nhận về khoảng 3.450 tỷ đồng tiền cổ tức.

chọn