Đà Nẵng chưa tăng giá dịch vụ trông giữ xe sau dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thống nhất theo đề nghị của Sở Tài chính, tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá dịch vụ trông giữ xe tại các khu vực trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, theo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế, thực hiện rà soát lại giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính qui định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng không vượt quá mức giá qui định.

Đà Nẵng chưa tăng giá dịch vụ trông giữ xe sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng chưa tăng giá dịch vụ trông giữ xe sau dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được qui định theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND.

 

chọn