Lập Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh với 6.178,8 km2 diện tích đất liền và 6.000 km2 diện tích mặt biển tại 13 đơn vị hành chính

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh: “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều” - Ảnh 1.

TP Hạ Long. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Theo đó, lập qui hoạch bao gồm 6.178,8 km2 diện tích đất liền và 6.000 km2 diện tích mặt biển của tỉnh Quảng Ninh, với 13 đơn vị hành chính: 04 thành phố (Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 02 thị xã (Quảng Yên, Đông Triều) và 07 huyện (Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô).

Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; phát huy tối đa, hiệu quả các lợi thế vốn có.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển không gian của tỉnh theo hướng “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều” với “Hai mũi đột phá” là khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây... phù hợp với chiến lược, qui hoạch.

Các nội dung chính của Qui hoạch tỉnh Quảng Ninh phải đảm bảo các yêu cầu theo qui định của Luật Qui hoạchNghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Phải đảm bảo phương án phát triển các ngành quan trọng; tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên;…

UBND tỉnh Quảng Ninh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Qui hoạch đảm bảo phù hợp các qui định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, cập nhật thông tin với qui hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp qui hoạch.

chọn