Lợi nhuận Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) bốc hơi 500 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán mà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa công bố, khoản lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm mạnh 508 tỷ đồng so với con số trên báo cáo tự lập, còn 3.770 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán, ghi nhận sự chênh lệch đáng kể so với báo cáo tự lập.

Cụ thể, tại BCTC riêng sau kiểm toán, mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không đổi, song doanh thu tài chính của GVR giảm 115 tỷ đồng còn 3.431 tỷ đồng kéo lãi sau thuế công ty mẹ giảm 5,5% so với báo cáo tự lập, từ 3.136 tỷ đồng còn 2.963 tỷ đồng.

Theo giải trình của GVR, chênh lệch lãi trước và sau kiểm toán do lợi nhuận tập trung phải thu về công ty mẹ tập đoàn từ một số đơn vị thành viên giảm so với báo cáo.

Tại báo cáo hợp nhất, giá vốn hàng bán năm 2020 của GVR tăng 152 tỷ đồng sau kiểm toán kéo lãi gộp công ty giảm 4,3%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính hợp nhất cũng giảm nhẹ còn 2.968 tỷ đồng.

Kết quả, GVR ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán còn 5.076 tỷ đồng, giảm 3% so với con số 5.230 tỷ đồng tại báo cáo tự lập. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 508 tỷ đồng so với số tự lập, còn 3.770 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, GVR đang sở hữu 80.278 tỷ đồng tài sản, trong đó 16.293 tỷ đồng là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Nợ phải trả gần 28.848 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 42%, đạt 12.107 tỷ đồng.

chọn