Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất đầy đủ và chính xác nhất

Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (Mẫu số 11/ĐK) được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 19/5/2014.

Tách thửa, hợp thửa đất là gì? Điều kiện tách/hợp thửa đất 

Theo quy định hiện hành, tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang một hoặc nhiều đối tượng khác. Trong khi đó, hợp thửa là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sở hữu lại thành một quyền sử dụng chung cho tất cả các thửa đất. 

Điều kiện tách thửa và hợp thửa đất được pháp luật quy định như sau:

Trong trường hợp tách thửa:

- Phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Đất đang trong thời gian sử dụng và không có bất kỳ tranh chấp nào. 

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc thế chấp. 

- Đáp ứng được hạn mức, diện tích tối thiểu để tách thửa. 

- Các cá nhân muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có nhân khẩu thường trú tại địa phương, đồng thời có căn cứ sử dụng đất ổn định từ trước đến nay cũng như không vướng tranh chấp về đất đai. 

Trong trường hợp hợp thửa:

- Việc hợp thửa chỉ có thể thực hiện đối với các thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng. Nếu các thửa đất liền kề không có chung mục đích sử dụng mà vẫn muốn hợp thửa thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất về cùng một loại. 

- Các thửa đất phải có vị trí liền kề nhau. 

- Phần diện tích sau khi hợp thửa không được vượt quá hạn mức theo quy định của pháp luật. 

Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất đầy đủ và chính xác nhất  - Ảnh 1.

Ảnh: Oatesrennick.com

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK

Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (Mẫu số 11/ĐK) được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi:...........................................................................................................

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (viết chữ in hoa):.................................................

1.2. Địa chỉ:......................................................................................................

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành ...........................thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:................................; b) Tờ bản đồ số:...................................;

c) Địa chỉ thửa đất:...........................................................................................

d) Số phát hành Giấy chứng nhận:..................................................................

    Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:....................; ngày cấp......../........./........;

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất:........m2; Thửa thứ hai:.......m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Số phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lý do tách, hợp thửa đất:..............................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng. 

                                                              .............., ngày......tháng.......năm.......

                                                                                  Người viết đơn

                                                             (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

Ngày......tháng.......năm.......                                  Ngày......tháng.......năm.......

       Người kiểm tra                                                                Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                             (ký tên, đóng dấu)

Tải đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất tại đây: 
Hồ sơ và thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 

Khoản 11, Điều 9, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT có nêu rõ: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất bao gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và sổ hộ khẩu/giấy tạm trú của chủ sở hữu đất. 

Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất đầy đủ và chính xác nhất  - Ảnh 4.

Ảnh: Pinterest

Ngoài ra, theo điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất sẽ được tiến hành theo các bước:

- Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất theo nhu cầu của mình tại Văn phòng đăng ký đất đai. 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, sau đó tiến hành trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trách nhiệm: Đo đạc địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai… 

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.