Quảng Ngãi khảo sát điều chỉnh bảng giá đất mới để chống thất thu thuế

Đó là một trong những nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để tăng cường công tác chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Ngày 10/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu thủ trưởng các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 - 2024) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2058 trước đó.

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông (cơ quan Tài nguyên Môi trường, cơ quan Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã...), cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND tỉnh) để họ hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Cục thuế cung cấp cơ sở dữ liệu người nộp thuế đã kê khai trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh cập nhật, ban hành Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh mới.

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...