Tags

Quy hoạch Thái Bình

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch Thái Bình mới nhất 2024

Thông tin quy hoạch Thái Bình mới nhất 2024

Quy hoạch Thái Bình thể hiện điều gì, mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch, cách tra cứu quy hoạch Thái Bình ra sao,...là những nội dung chính sẽ được trình bày trong bài viết này.

Quy hoạch Thái Bình thể hiện thông tin gì?

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;, thông tin quy hoạch Thái Bình sẽ thể hiện những nội dung sau:

Phạm vi quy hoạch

Phần lãnh thổ tỉnh Thái Bình với tổng diện tích tự nhiên là 1.586,35 km2 và phần không gian biển với diện tích 164,59 km2.

Ranh giới tọa độ địa lý từ 20°18' đến 20°44' vĩ bắc; từ 106°06' đến 106°39' kinh đông.

- Phía Bắc giáp tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng;

- Phía Nam giáp tỉnh Nam Định;

- Phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ, biển Đông;

- Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam.

Phần không gian biển: Đất có mặt nước ven biển tỉnh Thái Bình kéo dài từ cửa Thái Bình (giáp Hải Phòng) đến cửa Ba Lạt (giáp Nam Định).

Quy mô quy hoạch thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình gồm có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 260 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường, 9 thị trấn và 241 xã..

Dựa vào quy định các đơn vị hành chính nêu trên mà tỉnh Thái Bình sẽ triển khai quy hoạch cụ thể như sau:

- Tại 1 thành phố, tỉnh Thái Bình sẽ triển khai quy hoạch ở thành phố Thái Bình.

- Tại 7 huyện, tỉnh Thái Bình sẽ triển khai quy hoạch ở huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Tiền Hải và Vũ Thư.

Nội dung quy hoạch tỉnh Thái Bình

Các nội dung chính của quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, bao gồm:

- Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức).

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn (gồm thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

- Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh (gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá).

- Phương án phát triển các ngành quan trọng (gồm các ngành công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh).

- Phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

- Phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng.

- Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

- Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên.

- Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

- Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.

- Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng báo cáo quy hoạch.

- Các nội dung đề xuất nghiên cứu

Mục tiêu quy hoạch Thái Bình

Việc nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh Thái Bình phải đạt được các mục tiêu sau:

- Phân tích, đánh giá được thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình thời kỳ 2011 - 2020; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng liên quan đến tỉnh Thái Bình về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường... Từ đó, dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định được các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển; phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững dài hạn trên cả ba trụ cột là: Kinh tế, xã hội và môi trường.

- Quy hoạch tỉnh là căn cứ khoa học, công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đảm bảo tính khách quan, khoa học; tổ chức không gian phát triển đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh và bền vững.

- Xây dựng phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; lựa chọn được các phương án tổ chức, phương án phát triển hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu quả, là cơ sở cho việc đề xuất: Phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng có vai trò động lực; phương án tổ chức phát triển mạng lưới và không gian cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu...; các giải pháp bố trí không gian phát triển hợp lý nhằm giải quyết các xung đột về không gian trên địa bàn tỉnh Thái Bình do nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hiệu quả các điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

- Xây dựng phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của từng khu vực và khả năng kết nối đồng bộ, tổng thể trong tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng, vùng đồng bằng Bắc Bộ với cả nước.

- Xây dựng danh mục và thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư, cũng như giải pháp huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch theo các kịch bản phát triển.

- Xác định các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp (về cơ chế, chính sách, huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội...) có tính khả thi, đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Thái Bình; đảm bảo công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) quy hoạch thống nhất trong tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển của tỉnh Thái Bình, của vùng và quốc gia.

Phương pháp lập quy hoạch tỉnh Thái Bình

Yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch:

Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Các phương pháp lập quy hoạch:

- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, phân loại, thống kê, xử lý thông tin.

- Phương pháp dự báo, xây dựng phương án phát triển.

- Phương pháp tích hợp quy hoạch.

- Phương pháp thông tin địa lý, bản đồ (GIS).

- Phương pháp phân tích hệ thống, so sánh, tổng hợp.

- Phương pháp tham vấn.

- Phương pháp chuyên gia, hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

- Một số phương pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật và tính đặc thù của tỉnh Thái Bình.