Vinaconex bổ sung điều kiện về tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành năm 2021

Vinaconex cho biết thực hiện lấy ý kiến của các trái chủ và được chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các điều kiện trái phiếu và không làm ảnh hưởng đến việc thanh toán gốc và lãi của trái phiếu.

Mới đây, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của 10 lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành vào giữa tháng 6/2021.

Các lô trái phiếu này thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm có tổng mệnh giá phát hành thành công là 2.200 tỷ đồng (mỗi lô 220 tỷ đồng), với cùng mục đích và cùng chung các tài sản đảm bảo và có các điều khoản và điều kiện tương đồng, nhưng khác nhau về kỳ hạn.

Công ty cũng cho biết đã thực hiện lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu (trái chủ) và được chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các điều kiện trái phiếu. Sự sửa đổi, bổ sung một số nội dung này không ảnh hưởng đến việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, Vinaconex đã bổ sung điều kiện về trường hợp bên bảo đảm làm thủ tục điều chỉnh/cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) liên quan đến dự án Cát Bà Amatina mà cơ quan Nhà nước yêu cầu giải chấp các QSDĐ đã được thế chấp, trái chủ chấp thuận và không yêu cầu hoàn thành việc bổ sung, thay thế tài sản đảm bảo đảm trước khi giải chấp.

Trong trường hợp này, công ty cam kết sẽ phối hợp với tổ chức nhận tài sản trong quá trình cấp đổi/cấp mới GCN QSDĐ và hoàn thiện các thủ tục ký kết, công chứng liên quan không muộn hơn ngày 10/12. Nếu hết thời hạn trên mà bên bảo đảm chưa hoàn thành ký kết dẫn đến tổng giá trị bảo đảm thấp hơn giá trị tối thiểu, công ty sẽ bổ sung tài sản bảo đảm theo yêu cầu. 

Bên cạnh đó, Vinaconex cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện trái phiếu về sự kiện bổ sung thay thế tài sản bảo đảm khi tổng giá trị bảo đảm thấp hơn giá trị tối thiệu và theo yêu cầu của trái chủ, theo đó, công ty sẽ gửi cho tổ chức nhận tài sản bảo đảm thông báo nêu rõ loại tài sản bảo đảm bổ sung. 

Ngoài ra, công ty cũng bổ sung điều kiện về việc Vinaconex và/hoặc bên bảo đảm được giải chấp một phần hoặc toàn bộ các tài sản đảm bảo khi dư nợ gốc trái phiếu đang lưu hành giảm, giá trị tài sản bảo đảm tăng khiển tổng giá trị bảo đảm lớn hơn 120% giá trị bảo đảm tối thiểu; hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản và được trái chủ chấp thuận.

Thông tin thêm về các lô trái phiếu trên, trong 10 lô trái phiếu có 1 lô trái phiếu đáo hạn vào ngày 15/12/2023, 3 lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2024 và giai đoạn 2025 – 2027, mỗi năm có 2 lô trái phiếu đến ngày đáo hạn. 

Tag:
chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.