Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa được thể hiện trong bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Với diện tích khoảng 11.120,6 km².

Tỉnh Thanh Hóa có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp Thanh Hóa mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài hơn 102 km; phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 192 km; phía nam nam giáp tỉnh Nghệ An; phía bắc giáp tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện với 559 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 60 phường, 30 thị trấn và 469 xã.

Về quy hoạch, ngày 14/11/2019 thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 1629/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính cụ thể, khả thi, thực tiễn và tiến độ thực hiện.

Yêu cầu về nội dung lập Quy hoạch: Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn Tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Tỉnh Thanh Hóa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa được thể hiện trong bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Kí hiệu trên bản đồ.

 - Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh  Thanh Hóa đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa TẠI ĐÂY. 


chọn