BV Land tăng lãi gấp đôi trong quý III nhờ hợp nhất chủ dự án BV Bavella Dĩnh Trì

Quý III, BV Land báo lãi tăng gấp đôi cùng kỳ nhờ hợp nhất công ty con mới là chủ đầu tư dự án BV Bavella Dĩnh Trì, Bắc Giang. Qua đó, sau 9 tháng, lãi sau thuế của BV Land vượt 3% so với chỉ tiêu lãi năm đã đề ra.

CTCP BV Land (mã chứng khoán: BVL) vừa công bố tài chính hợp nhất quý III, với doanh thu thuần tăng 52% so với cùng kỳ, đạt 186,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,4 tỷ đồng, tăng 185%.

BV Land cho biết, lợi nhuận trong kỳ của công ty tăng là nhờ khoản thu nhập khác tăng từ 536,5 triệu đồng lên 10,5 tỷ đồng, do sự hợp nhất công ty con là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam, chủ đầu tư Khu đô thị Tây Dĩnh Trì (tên thương mại: BV Bavella Dĩnh Trì, Bắc Giang).

  KQKD 9 tháng đầu năm của BV Land. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).     

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BV Land ghi nhận doanh thu thuần 776,2 tỷ đồng, tăng 90%, chủ yếu do doanh thu từ kinh doanh bất động sản tăng từ 1,7 tỷ đồng cùng kỳ lên gần 275 tỷ đồng, bên cạnh đó, doanh thu từ các mảng xây lắp, bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ đều tăng. 

Thu nhập khác cũng ghi nhận tăng mạnh nhờ có thêm khoản thu nhập từ hợp nhất kinh doanh và thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế lũy kế đạt 125,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 16,7 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 1.927 tỷ đồng, tăng 272% so với đầu năm, chủ yếu do tăng mạnh khoản hàng tồn kho (danh mục này cũng chiếm 46,5% tổng tài sản của BV Land).

Cụ thể, hàng tồn kho trong kỳ của công ty tăng từ 58,7 tỷ đồng lên 896,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Công ty không cho biết chi tiết về khoản tồn kho này.  

 Cơ cấu tổng tài sản của BV Land tại cuối quý III/2022. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).    

Bên cạnh đó, khoản tiền mặt trong kỳ cũng tăng từ 98 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng, do tăng các khoản tương đương tiền (đạt 136 tỷ đồng), và ghi nhận mới 21,8 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm tại Vietinbank và OCB.

Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh, đạt 625 tỷ đồng nhờ tăng các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng (đạt 360 tỷ đồng), tăng các khoản phải thu về cho vay (đạt 138,8 tỷ đồng) và các khoản phải thu khác (đạt 112,7 tỷ đồng).

Liên quan đến nguồn vốn của BV Land, bảng cân đối kế toán cho thấy, tại cuối quý III, tổng nợ tài chính của công ty đạt 585 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, chủ yếu do ghi nhận thêm khoản nợ trong dài hạn.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.