Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

22. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 540 m về hướng nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 540 m về hướng nam, có chiều dài 540 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, chạy song song với đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 540 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 2.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 540 m về hướng nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 540 m về hướng nam trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường song song với đường Liên Thôn

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là song song với đường Liên Thôn. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Nhà thờ Vĩnh Bình, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 625 m về hướng tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 4.

 Đường song song với đường Liên Thôn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 5.

 Đường song song với đường Liên Thôn trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối từ đoạn gần tạp hóa Hiền Phương tới đường Liên Thôn

Theo quy hoạch, xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn gần tạp hóa Hiền Phương tới đường Liên Thôn, có chiều dài 620 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn gần tạp hóa Hiền Phương, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đường Liên Thôn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 6.

 Đường nối từ đoạn gần tạp hóa Hiền Phương tới đường Liên Thôn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 7.

 Đường nối từ đoạn gần tạp hóa Hiền Phương tới đường Liên Thôn trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa).