Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Tuyến đường từ thôn Hội Phụ đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ thôn Hội Phụ đến QL3 với chiều dài khoảng 1,85 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần thôn Hội Phụ, tuyên đi qua khu đất dịch vụ cạnh thôn Lê Xá.

 Một phần của tuyến đường này đã xây dựng cùng với khu đất dịch vụ cạnh thôn Lê Xá.

 Đoạn tuyến qua nghĩa trang Lê Xá.

 Tuyến đường này đi qua thôn Lộc Hà, kết thúc ở QL3.

 Đoạn qua thôn Lộc Hà, tuyến đi qua một số nhà dân.

 Tuyến đường kết thúc ở QL3 gần lối vào thôn Lộc Hà.

11. Tuyến đường từ Mai Lâm đến đình Lê Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ Mai Lâm đến đình Lê Xá với chiều dài khoảng 700 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đê, tuyến đi qua đường Mai Lâm.

 Một phần tuyến đường này trùng với đường gần THCS Ngô Quyền.

 Tuyến đường kết thúc khi hết địa bàn xã Mai Lâm.

12. Tuyến đường từ mục 11 đến thôn Mai Hiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ mục 11 đến thôn Mai Hiên  với chiều dài khoảng 894 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này đi qua đường Mai Lâm, đoạn đầu gần THCS Ngô Quyền.

 Tuyến kết thúc ở thôn Mai Hiên.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).