Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

13. Tuyến đường từ ngõ 523 Cao Lỗ đến gần nút giao Dục Nội - Cao Lỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 523 Cao Lỗ đến gần nút giao Dục Nội - Cao Lỗ, dài khoảng 1,025 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn cuối ngõ 523 Cao Lỗ.

 Tuyến đi hướng về khu vực đường tàu.

 Đoạn qua Công ty CP Giầy Đông Anh.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch.

 Ở đoạn gần nút  giao Cao Lỗ - Việt Hùng.

14. Tuyến đường trùng ngõ 523 Cao Lỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 523 Cao Lỗ, dài khoảng 1,094 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Cao Lỗ, gần trùng với đầu ngõ 523.

 Tuyến đường quy hoạch này đi trùng và mở rộng ngõ 523.

 Tuyến kết thúc ở đường Đản Dị.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

15. Tuyến nối đường ở mục 16-17

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 16 và 17, dài khoảng 260 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).