Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Ninh Bình được HĐND tỉnh công bố ngày 9/12/2020.

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát gồm tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 8,5%/năm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có đóng góp lớn cho thu ngân sách; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với xây dựng nông thôn mới tiên tiến kiểu mẫu; phát triển kinh tế ven biển đúng tiềm năng, lợi thế, tăng cường khai thác thế mạnh dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội gắn với nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư; phát triển hệ thống đô thị và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại;

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Hồng.

 Các chỉ tiêu chủ yếu.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Ninh Bình. TẠI ĐÂY

chọn