Licogi báo lãi quý I nhờ mảng tài chính và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết

Doanh thu tài chính cùng lãi từ đơn vị liên doanh, liên kết của Licogi tăng đột biến đã giúp công ty báo lãi gần 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ôm lỗ.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý I/2022, tổng Công ty Licogi - CTCP ( mã chứng khoán: LIC) đạt doanh thu thuần 415 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ hợp đồng xây dựng tăng 340% đạt 103,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 94% còn 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính của Licogi tăng từ 1,8 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhờ nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tài chính khác 113 tỷ đồng.

Ngoài nguồn thu trên, công ty còn ghi nhận lãi từ công ty liên doanh, liên kết 30,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 9,1 tỷ đồng.

Về chi phí tài chính ghi nhận tại quý I/2022 đạt 102 tỷ đồng tăng 426% so với cùng kỳ năm trước, chi phí bán hàng cũng như chi phí quản lý cũng tăng lần lượt là 32% và 16% so với cùng kỳ.

 Tổng hợp: Trương Nhi

Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế Licogi đạt 17,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 19,6 tỷ. 

Về phần dòng tiền của Licogi trong quý I, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty là 116 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 435 tỷ đồng, chủ yếu do mục tăng các khoản phải trả tăng lên 357,6 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng thu về 146 tỷ đồng từ thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác tăng 20,6% và thu từ đi vay là 554 tỷ đồng giảm 72,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I/2022, tổng tài sản của Licogi là 4.332 tỷ đồng giảm 4,6% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho là 791 tỷ đồng chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 614 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.139 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn, chiếm phần lớn là dự án khu đô thị Thịnh Liệt (1.135 tỷ đồng) và dự án thủy điện Cẩm Thủy (4,6 tỷ đồng).

Tổng nợ tài chính của Licogi là 1.909 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm và cao gấp 3,4 lần so với vốn chủ sở hữu doanh nghiệp. 

chọn
Thi công cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình và Nam Định
Ngày 29/9, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ triển khai thi công dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định.