Lợi nhuận Đất Xanh đi lùi sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 3.700 tỷ đồng

Trong 9 tháng, do lợi nhuận sụt giảm và tăng tồn kho, các khoản phải thu, dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh âm hơn 3.700 tỷ đồng, kéo theo dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 1.600 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính với doanh thu thuần hợp nhất quý III giảm 4%, đạt 1.255 tỷ đồng, trong đó, nguồn đóng góp chính là từ bán căn hộ và đất nền giảm 35%, đạt 692 tỷ đồng. 

Mặt khác, các mảng dịch vụ môi giới bất động sản, hợp đồng xây dựng và khác, dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư đều đạt doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng, biên lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận gộp công ty giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 681 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính trong quý tăng mạnh nhờ ghi nhận thêm khoản 190 tỷ đồng lãi từ thanh lý đầu tư. Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng giảm so với cùng kỳ.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 259 tỷ đồng, tăng 62%. Đất Xanh cho biết, trong quý III, lợi nhuận từ mảng dịch vụ đóng góp cho công ty mẹ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. 

Lũy kế 3 quý đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4.598 tỷ đồng và 929 tỷ đồng, giảm 41% và 31% so với cùng kỳ. Lãi ròng cũng đạt 566 tỷ đồng, giảm 37%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, lãi ròng 1.400 tỷ đồng. Như vậy, tính tới cuối quý III, Đất Xanh đã thực hiện 42% và 40% chỉ tiêu đề ra.

 KQKD của Đất Xanh. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp, Hiền Minh tổng hợp).

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh âm gần 3.776 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 479 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng các khoản phải thu đạt 13.072 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu kỳ và tăng tại các khoản trong ngắn hạn, đạt 12.947 tỷ đồng. Trong đó, phải thu từ ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản là 3.365 tỷ đồng, phải thu tạm ứng đầu tư là 2.819 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.864 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 2.339 tỷ đồng,...

Giá trị tồn kho cũng tăng 25,5% lên mức 14.108 tỷ đồng. Bất động sản dở dang chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 10.997 tỷ đồng, tăng 26%. Công ty không cho biết chi tiết về danh mục tồn kho tại các dự án bất động sản. 

Đây cũng là hai khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Đất Xanh, kéo tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, đạt 31.301 tỷ đồng.

Về phần nợ tài chính, tổng dư nợ tính tới cuối quý III đạt 5.982 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm, phần lớn là các khoản vay trái phiếu 3.411 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và tài trợ dự án. 

Trong kỳ, công ty cũng thu 4.711 tỷ đồng từ đi và chi 3.033 tỷ đồng trả nợ gốc vay, dẫn đến dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.770 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng dương 346 tỷ đồng nhờ thu hồi tiền cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác và thu hồi đầu tư góp vốn.

Song, do khoản âm dòng tiền kinh doanh như đã đề cập, dòng tiền thuần trong kỳ của Đất Xanh âm gần 1.661 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 2.351 tỷ đồng.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.