Ocean Group muốn đưa khoản nợ xấu 2.550 tỷ đồng ra khỏi báo cáo tài chính vì không có khả năng thu hồi

Ocean Group sắp tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc đưa các nợ xấu hơn 2.550 tỷ đồng vào theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính năm 2021. Theo công ty, đây là các khoản nợ từ năm 2014 và không có khả năng thu hồi.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã chứng khoán: OGC) vừa có thông báo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty.

Theo đó, công ty đề xuất đưa ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng 100% với tổng số tiền trên 2.553 tỷ đồng, đã được trích lập dự phòng 100%.

Trong đó, các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn là 1.154 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 81,7 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn khác 868,7 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn 168 tỷ đồng, khoản tài sản thiếu chờ xử lý 3,5 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán dài hạn là 276,8 tỷ đồng.

Công ty cho biết, việc điều chỉnh theo dõi ngoại bảng sẽ ghi nhận giảm các khoản phải thu trên đây và ghi nhận giảm các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và dự phòng phải thu dài hạn khó đòi tương ứng trên bảng cân đối kế toán. 

Bên cạnh đó, các khoản phải thu đã lập dự phòng 100% nên các chỉ tiêu về tổng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty không bị ảnh hương. Các khoản công nợ được theo dõi ở tài khoản ngoại bảng trên báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến việc thực hiện thu hồi công nợ và quyền lợi của công ty đối với các khoản công nợ này. 

Theo Ocean Group, các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty và các công ty con đã tồn tại từ năm 2014 đến nay, có liên quan đến thời kỳ của các lãnh đạo cũ với tính pháp lý phức tạp và hầu hết không có tài sản đảm bảo, khó có khả năng thu hồi. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nhưng không hiệu quả. 

Ngày 3/6, công ty đã công bố thông cáo về việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 sau khi nhận được quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc chuyển cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do chậm nộp tài liệu này.

Theo thông cáo, việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông nói trên là thủ tục cần thiết để xử lý những khoản nợ phải thu khó đòi quá hạn nhiều năm nhằm cung cấp bản báo cáo hợp lý, khắc phục các ý kiến kiểm toán ngoại trừ các năm trước và là cơ sở để công ty lập và phát hành báo cáo tài chính năm 2021 không chậm hơn ngày 15/6.

Trước đó vào cuối tháng 5, Ocean Group đã thông báo ngày 4/6 là ngày thực hiện đấu giá 7 khoản nợ xấu của công ty với tổng dư nợ gốc hơn 1.072 tỷ đồng và khoản nợ xấu của công ty con là CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long (OTL) với CTCP Đầu tư Xây dựng Sông Đà (SDCON) với số dư nợ gốc hơn 640 tỷ đồng.

chọn