Thái Nguyên: Tách 2.000 m2 đất ở thành 3 thửa trở lên, phát sinh đường phải lập dự án

Theo quy định mới của Thái Nguyên, thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 tại thành phố, thị xã và từ 5.000 m2 tại huyện, tách thành hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Cuối tháng 3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định mới quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn, thay thế cho Quyết định số 38 ngày 8/9/2014. Trong đó, đáng chú ý là điều kiện khi được tách thửa đất ở, phát sinh thêm đường giao thông.

Cụ thể, đối với đất ở, thửa đất tách phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông. Diện tích tối thiểu các thửa đất sau khi tách là 40 m2, chiều bám mặt đường tối thiểu 3 m, chiều sâu thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng tối thiểu 5 m tại các phường, thị trấn. 

Tại các xã thuộc thị xã, thành phố, diện tích tối thiểu các thửa sau khi tách là 50 m2, chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m

Tại các xã thuộc huyện, diện tích tối thiểu các thửa đất sau khi tách là 60 m2, chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đặc biệt, nếu thửa đất trước khi tách thửa có diện tích từ 2.000 m2 tại thành phố, thị xã và từ 5.000 m2 tại huyện, tách thành hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở (dự án khu dân cư). Dự án cần được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Quy định cũng nêu rõ, với trường hợp khi tách thửa phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất cần có đơn vị tự nguyện trả đất làm đường để tách thửa đất kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng khu đất. Phần diện tích sử dụng chung như đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, cây xanh trong bản vẽ tổng mặt bằng sau khi đầu tư hoàn chỉnh theo chấp thuận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được thu hồi theo hình thức thu hồi đất và giao cho UBND cấp xã quản lý.

Ngoài ra, theo quy định mới, yêu cầu diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản là 150 m2/thửa, đối với đất rừng sản xuất là 1.000 m2/thửa.

Đối với đất nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sau không nhỏ hơn 5 m.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất, việc tách thửa tại vị trí, diện tích của loại đất nào thì phải đảm bảo điều kiện tương ứng với loại đất đó. 

Trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng mà chưa xác định vị trí, diện tích của từng loại đất thì phải xác định vị trí, diện tích của từng loại đất trước khi thực hiện tách thửa.

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.