8 trường hợp thuộc diện vi phạm đất đai theo luật mới

Với Luật Đất đai mới, người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính, đất trồng cây lâu năm không sử dụng 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không sử dụng 24 tháng liên tục... sẽ bị thu hồi.

(Ảnh tư liệu minh họa: Hải Quân). 

So với Luật Đất đai 2013 vẫn đang áp dụng, Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực chính thức từ ngày 1/8 đã quy định cụ thể hơn về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại Điều 81. 

Một là, sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Hai là, người sử dụng đất hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm.

Ba là, đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

Bốn là, đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà người được giao đất, cho thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này.

Năm là, đất được Nhà nước giao quản lý mà để bị lấn đất, chiếm đất.

Sáu là, người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bảy là, đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tám là, đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn.

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Ngoài ra, Luật Đất đai 2024 quy định, các trường hợp tại các khoản 6, 7 và 8 Điều 81 không áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng.  

chọn
Nhà liền thổ dưới 5 tỷ TP HCM dự báo 'tuyệt chủng' vào 2026
Theo Savills, dự kiến đến năm 2026, TP HCM sẽ không còn các sản phẩm biệt thự, shophouse dưới 5 tỷ và chỉ có 10% nguồn cung sơ cấp có giá dưới 10 tỷ.