Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030 và tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/25.000 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 23/12/2013.

Ranh giới, quy mô quy hoạch

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc – Phia Đén gồm địa phận 4 đơn vị hành chính là thị trấn Tĩnh Túc, xã Phan Thanh, xã Thành Công, xã Quang Thành thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ranh giới phía bắc giáp thị trấn Nguyên Bình, xã Thể Dục, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình; phía đông giáp xã Tam Kim; phía tây giáp xã Mai Long, huyện Nguyên Bình; và các xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; phía nam giáp xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng diện tích khoảng 24.100 ha.

Tính chất

Phia Oắc - Phia Đén là vùng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao của tỉnh; là hạt nhân phát triển du lịch, dịch vụ về phía tây của tỉnh Cao Bằng; là trung tâm sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, lâm nhiệp chất lượng cao; là trung tâm dịch vụ chất lượng cao về nghiên cứu, đào tạo.

Mục tiêu

Đồ án quy hoạch nhằm triển khai thực hiện quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Phía Oắc - Phia Đén đến năm 2020; đưa định hướng phát triển vùng Phia Oắc - Phia Đén trở thành vùng du lịch của tỉnh và hướng tới tầm cỡ của Quốc gia; là cơ sở để thu hút đầu tư xây dựng, các quy hoạch trong vùng du lịch Phia Oắc - Phia Đén; tạo tiền đề để thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch; làm cơ sở quản lý đầu tư, xây dựng và bảo tồn; xác lập cơ sở pháp lý về quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Định hướng phát triển đô thị chung 

Hệ thống đô thị của Vùng không thể tách rời hệ thống đô thị của tỉnh, của huyện và kế thừa quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn đã lập, đồng thời đề xuất các yếu tố mới trên cơ sở xem xét các mối quan hệ nội ngoại vùng, những thuận lợi và khó khăn.

Sự hình thành và phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn phải gắn với vùng sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. Hệ thống đô thị phải được phân bổ hợp lý để tạo sự cân bằng và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho vùng nói riêng và huyện Nguyên Bình nói chung. 

Đồng thời phải được kết nối liên hoàn với điểm dân cư nông thôn trên cơ sở phát triển đồng bộ hệ thống giao thông Quốc gia gắn liền với hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông liên xã - thôn bản, hạn chế đường cụt không liên thông để tạo được nhiều hướng giao lưu đến đô thị, thị tứ và các thôn bản.

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất:

  Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông.