Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được  UBND tỉnh phê duyệt ngày 20/6/2022.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

Theo thuyết minh quy hoạch, phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Mù Cang Chải (khoảng 120.096 ha), gồm một thị trấn và 13 xã, với ranh giới phía bắc giáp huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai; phía nam giáp huyện Mường La tỉnh Sơn La; phía đông giáp huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn; phía tây giáp huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Phạm vi nghiên cứu mở rộng là vùng huyện Mù Cang Chải và các địa phương lân cận, vùng tỉnh Yên Bái. Về thời hạn lập quy hoạch, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch

Cụ thể hóa quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển vùng huyện Mù Cang Chải đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng trọng điểm của khu vực về phát triển dịch vụ du lịch;

Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; làm cơ sở để đề xuất các chương trình, dự án, dự kiến kinh phí và phân công các phòng ban liên quan tổ chức phối hợp tổ chức thực hiện;

Làm cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, lập kế hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển trên địa bàn tỉnh; tạo cơ hội kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác lợi thế, thế mạnh của huyện để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của địa phương và cốt lõi là nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Quan điểm phát triển vùng

Phát huy lợi thế, khai thác có hiệu quả điều kiện tự nhiên hiện có của địa phương nhằm định hướng phát triển vùng huyện Mù Cang Chải để làm cơ sở thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện;

Gắn phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường sinh thái; bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy sản và phát triển nông nghiệp; cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm đầu tư phát triển các công trình phúc lợi công cộng nâng cao đời sống người dân, chú trọng các vùng núi cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn; Phát triển vùng theo hướng bền vững, thích ứng với các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu.

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Bản vẽ định hướng hạ tầng giao thông:

  Bản vẽ định hướng hạ tầng giao thông.