Mô hình quyền đô thị Đà Nẵng: Một cấp chính quyền, hai cấp hành chính

Phương án được đề xuất để xây dựng chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng là mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã).
chinh quyen do thi da nang

Phương án được đề xuất để xây dựng chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng là mô hình tổ chức một cấp chính quyền và 2 cấp hành chính. (Ảnh người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh tư liệu).

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ báo cáo đề cương Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu trong giai đoạn 2008 - 2014 về dự thảo mô hình chính quyền đô thị TP Đà Nẵng (đã báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ nhưng chưa được thông qua trong giai đoạn này).

Kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường giai đoạn 2008-2016, mà Đà Nẵng là một trong 10 tỉnh, thành thí điểm theo chủ trương của Trung ương. 

Đồng thời, trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu bổ sung, cập nhật các qui định hiện hành theo chủ trương Nghị quyết số 43-NQ/TW, trong đó có nghiên cứu vận dụng phù hợp với điều kiện của TP Đà Nẵng. Các nội dung cơ bản của Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP Hà Nội đã báo cáo và được Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và Bộ Chính trị thông qua. Cũng như tiếp thu các ý kiến định hướng của Bộ Nội vụ và tư vấn của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, đơn vị tư vấn cho TP Hà Nội xây dựng đề án.

IMG_2068

TP Đà Nẵng về đêm. (Ảnh tư liệu).

Theo đó, phương án được đề xuất để xây dựng chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng là mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, huyện và phường, xã).

Trong đó, tổ chức chính quyền cấp thành phố gồm có HĐND, UBND như hiện nay, các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố sẽ căn cứ qui định khung theo Nghị định của Chính phủ, đồng thời, trong quá trình nghiên cứu sẽ đề xuất bổ sung một số cơ quan phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu quản lí nhà nước ở đô thị. 

Tại quận, huyện và phường, xã, đề xuất không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, thí điểm chính quyền đô thị quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước. Hoàn thiện thêm một bước cơ sở lí luận khoa học pháp lí về chính quyền địa phương theo hướng phân biệt rõ sự khác biệt giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị, trong kì họp thứ 8 của Quốc hội lần này, khi xem xét đề xuất chính quyền đô thị tại Hà Nội thì cũng đồng thời cho phép việc thực hiện thí điểm tương tự tại một số địa phương trong đó có TP Đà Nẵng.

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.