6 truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam có thể bạn chưa biết

Trải qua gần 78 năm hình thành và phát triển, các tập thể, cá nhân trong lực lượng quân đội luôn giữ gìn và phát huy 6 truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng là quân đội cách mạng “của dân, do dân, vì dân”.

Tìm hiểu 6 truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 22/12/1944, có tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã cho thấy vai trò lãnh đạo cách mạng với những chiến thuật tinh nhuệ.

Trải qua gần 78 năm hình thành và phát triển, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức. Đến nay, mỗi cá nhân khi đã đứng vào hàng ngũ đều ghi tạc 6 truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Quân đội luôn chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động dưới sự chỉ đạo của được Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, vì mục tiêu đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng là trung thành tuyệt đối với nhân dân, với Tổ quốc. Với mỗi người quân nhân, truyền thống này đã ghi sâu vào máu thịt, nuôi dưỡng phẩm chất cách mạng từ những ngày đầu đứng vào hàng ngũ.

Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng

Quân đội luôn quyết tâm đánh giặc giữ nước, quyết không sợ gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và luôn biết sử dụng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh.

Có vị trí địa lý thuận lợi, nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, Việt Nam trở thành miếng mồi ngon cho nhiều thế lực xâm chiếm. Theo đó, dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

Lực lượng quân đội với cương vị là lực lượng nòng cốt của cách mạng phải nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng, dùng mưu lược để lấy ít địch nhiều, uyển chuyển trong từng hoạch định để giữ gìn độc lập cho dân tộc.

Ảnh: dqtv.vn

3. Gắn bó máu thịt với nhân dân

Quân đội ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu. Theo đó, gắn bó máu thịt với nhân dân là một trong những truyền thống mà quân nhân phải giữ gìn và phát huy trong mọi hoàn cảnh. 

Quân đội Nhân dân Việt Nam lấy nhân dân làm sức mạnh, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ nhân dân. Tinh thần này đã được thể hiện rất cụ thể, sâu sắc từ trong thời chiến lẫn thời bình.

Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh

Sức mạnh của quân đội xây dựng bởi nội bộ đoàn kết thống nhất và kỉ luật tự giác, nghiêm minh. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ tạo nên sức mạnh vững chắc cho lực lượng quân đội vượt lên những khó khăn, gian khổ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là một quân nhân, người chiến sĩ phải tự giác rèn luyện, tôn trọng kỉ luật, chấp hành nghiêm minh Hiến pháp, pháp luật, quy định nơi công tác, chấp hành chỉ thị của cấp trên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công

Quân đội ta luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cả trong chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công - truyền thống ấy làm cho quân đội ta vững mạnh từ sâu bên trong, hiên ngang vượt qua mọi nghịch cảnh và không chịu sự chi phối của bất kỳ thế lực nào. 

Truyền thống này đã hun đúc nên bản tính trung thực, cần kiệm, liêm chính của mỗi quân nhân, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng đất nước bền vững.

Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ chung với bè bạn quốc tế

Là lực lượng nòng cốt của cách mạng dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ chiến đấu trên mặt trận vũ trang mà còn đi đầu trong hợp tác quốc tế. Lực lượng quân đội luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè quốc tế trong việc gìn giữ độc lập dân tộc nói riêng và hòa bình thế giới nói chung.

Tinh thần này đã được cụ thể hóa qua việc ủng hộ, tương trợ các nước Lào, Campuchia, Cuba,... trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. 

Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

chọn
Novaland có gần 96.500 tỷ đồng các khoản phải thu, tiền trả trước tại các dự án BĐS tăng 92% so với đầu kỳ
Tại thời điểm cuối năm 2022, Novaland có gần 15.963 tỷ đồng khoản trả trước của khách hàng mua BĐS tại các dự án và gần 96.493 tỷ đồng các khoản phải thu, phần lớn là tiền chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.