Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

10. Tuyến đường từ Phương Trạch đến gần Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường từ Phương Trạch đến gần Võ Nguyên Giáp với chiều dài khoảng 1,27 km.

Xem ngay: Thông tin mới nhất về đường sẽ mở ở Hà Nội   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phương Trạch, đoạn cách đường 6 khoảng 240 m.

 Đây là tuyến đường chạy song song với đường 6.

 

 Tuyến kết thúc ở gần đường Võ Nguyên Giáp.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc.

11. Tuyến đường trùng với một phần đường 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường trùng với một phần đường 6 với chiều dài khoảng 1,186 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

 Đây là tuyến đường song song với đường Võ Nguyên Giáp từ chân cầu Nhật Tân.

 Tuyến đường sẽ mở sẽ mở rộng đường hiện hữu.

 Tuyến đi qua một số nhà dân khi giao với đường 6.

 Tuyến đường này cũng mở rộng đường 6 hiện hữu.

 Khi gần đến nút giao đường 6 - Trường Sa, tuyến đường sẽ mở rẽ nhánh ra khu vực cánh đồng.

12. Tuyến đường từ chân cầu Nhật Tân  đến đường giữa UBND xã Vĩnh Ngọc và Tiểu học Vĩnh Ngọc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường từ chân cầu Nhật Tân  đến đường giữa UBND xã Vĩnh Ngọc và Tiểu học Vĩnh Ngọc với chiều dài khoảng 110 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.