Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Suối Tân thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hòa; phía tây giáp xã Suối Cát; phía nam giáp xã Sơn Tân; phía bắc giáp xã Suối Cát.

7. Đường nối ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 620 m về phía nam

Xem ngày: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân là đường nối đường ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 620 m về phía nam, có chiều dài khoảng 620 m. Tuyến đường có điểm đầu ở ĐT 657K, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 620 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối ĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 620 m về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nốiĐT 657K tới đoạn cách đó khoảng 620 m về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường sát CCN Trảng E1 Khatoco

Xã Suối Tân có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường sát CCN Trảng E1 Khatoco, có chiều dài khoảng 300 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần CCN Trảng E1 Khatoco, điểm cuối ở đoạn cách đó 300m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường sát CCN Trảng E1 Khatoco trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường sát CCN Trảng E1 Khatoco trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối QL 1A đến đoạn cách đó khoảng 3 km

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Suối Tân là đường nối QL 1A đến đoạn cách đó khoảng 3 km, có chiều dài khoảng 3 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 3km về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A đến đoạn cách đó khoảng 3 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A đến đoạn cách đó khoảng 3 km trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)